Archives of Health Science and Research
Orjinal Araştırma

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinde Dans Terapi Dersi Uygulamasının Akademik Güdülenme, Kaygı, Dans ile İlişkili Özyeterlilik, Stres ve Özerk Öğrenme Düzeyleri Üzerine Etkisi

1.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye

2.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Arch Health Sci Res 2021; 8: 124-130
DOI: 10.5152/ArcHealthSciRes.2021.20120
Okunma: 441 İndirilme: 153 Online Yayın Tarihi: 18 Haziran 2021

Amaç: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinde Dans Terapi Dersi Uygulamasının akademik güdülenme, kaygı, beden dili ve dansla ilişkili özyeterlilikler, algılanan stres düzeyi ve özerk öğrenme üzerine etkisini araştırmaktı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 102 katılımcı dahil edildi. Öğrencilerin 8 haftalık Dans Terapi Dersi Uygulaması öncesi ve sonrası akademik güdülenme düzeyi Akademik Güdülenme Ölçeği (AGÖ), kaygı düzeyi Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (DSKE), beden dili ve dansla ilişkili özyeterlilikleri Beden Dili ve Dansa İlişkin Özyeterlilik Değerlendirme Formu (BDDİÖDF), stres düzeyi Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ), özerk öğrenme becerileri ise Özerk Öğrenme Ölçeği (ÖÖÖ) ile değerlendirildi.

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 21,33±2,92 yıl, vücut kitle indeksi ortalaması 22,07±2,80 kg/m2, 59’u kadın (%57,8) ve 43’ü ise erkek (%42,2) idi. Dans Terapi Dersi Uygulaması sonrası öğrencilerin AGÖ, BDDİÖDF ve ÖÖÖ skorlarında istatistiksel olarak anlamlı artış, DSKE ve ASÖ skorlarında ise anlamlı azalma bulundu (P < ,001).

Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre, Dans Terapi Dersi Uygulaması ile FTR öğrencilerinin akademik güdülenme düzeyinde, beden dili ve dansla ilişkili özyeterliliklerinde ve özerk öğrenme becerilerinde artış, kaygı ve stres düzeylerinde ise azalma  elde edildiği görülmüştür. Dans Terapi Dersi Uygulamasının FTR öğrencilerinin kendilerini sözsüz ifade etme ve sosyalleşme, dans ederken akademik ve günlük hayatın kaygı ve stresinden uzaklaşarak daha iyi güdülenme, bedenlerini daha iyi tanıma ve kullanma becerilerine önemli katkılar sağladığını düşünmekteyiz.

Cite this article as: Arman N, Türkmen E. Effect of Dance Therapy Course Practice on Academic Motivation, Anxiety, Dance-Related Self-Efficiency, Stress, and Autonomous Learning in Physiotherapy Students. Arch Health Sci Res. 2021;8(2):124-130.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-4644