Archives of Health Science and Research
Orjinal Araştırma

Sağlık Çalışanlarında İş Tatmini, Duygusal Bağlılık ve Örgütsel Desteğin İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi

1.

Department of Health Management, İstanbul University-Cerrahpaşa, Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey

Arch Health Sci Res 2021; 8: 89-95
DOI: 10.5152/ArcHealthSciRes.2021.21044
Okunma: 704 İndirilme: 201 Online Yayın Tarihi: 18 Haziran 2021

Amaç: Bu çalışma sağlık çalışanlarında iş tatmini, duygusal bağlılık ve örgütsel desteğin iş performansı ve işten ayrılma niyeti üzerine etkisini araştırmaktadır. 

Gereç ve Yöntem: Kesitsel olarak planlanan bu araştırma İstanbul Beyoğlu bölgesinde yer alan eğitim araştırma hastanelerinde gerçekleştirilmiştir. Kolayda örnekleme yönteminin kullanıldığı bu araştırmada verilerin analizi yapısal eşitlik modeli ile (SEM) incelenmiştir. Geçerlilik ve güvenilirlik analizleri doğrulayıcı faktör analizi ve Cronbach's Alpha katsayısı ile incelenmiştir.

Bulgular: Araştırma bulguları incelendiğinde verilerin modelle uyumunun oldukça iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Modelin, χ2/df değeri 2.84. İyilik Uyum İndeksi (Goodness of Fit Index, GFI) 0.90. Normlaştırılmış Uyum İndeksi (Normed Fit Index, NFI): 0.92. Tucker & Lewis İndeksi 0.94 olarak bulunmuştur. İş tatmini ve duygusal bağlılık iş performansı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir (P < ,05). Ayrıca iş tatmini, duygusal bağlılık ve iş performansı da işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir (P  < ,05).

Sonuç: İş tatmini ve duygusal bağlılık, iş performansı üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahipken işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi anlamlı ve negative yönlüdür. İş tatmini ve duygusal bağlılık arttıkça iş performansı artmakta ve işten ayrılma niyeti azalmaktadır. 

Cite this article as: Gün İ, Söyük S, Özsarı SH. Effects of Job Satisfaction, Affective Commitment, and Organizational Support on Job Performance and Turnover Intention in Healthcare Workers. Arch Health Sci Res. 2021;8(2):89-95.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-4644