Archives of Health Science and Research
ARAŞTIRMA MAKALESİ

Ebelikte Erkekler: Ebelik Öğrencilerinin Görüşleri

1.

Arş. Gör., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2.

Arş. Gör., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

3.

Dr. Öğr. Üyesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

4.

Prof. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Arch Health Sci Res 2019; 6: 266-274
DOI: 10.17681/hsp.447291
Anahtar Kelimeler : Ebelik, ebelik öğrencisi, erkek ebe
Okunma: 9561 İndirilme: 641 Online Yayın Tarihi: 20 Eylül 2019

Amaç: Bu çalışma, ebelik bölümü öğrencilerinin erkek ebeler ile ilgili görüşlerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Kesitsel tipte olan bu çalışma Eskişehir’de bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 225 (%75,5) ebelik bölümü öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ve ebelik mesleğine erkek öğrenci alınmasına ilişkin düşüncelerini inceleyen bir anket formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans dağılımı ve ki kare testi kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmada öğrencilerin %66,2’si ebelikte erkeklerin olması gerektiğini, %69,3’ü ebeliğe ait tüm görev/sorumlulukları erkek ebelerin de yapabileceğini düşündüklerini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin %55,6’sı erkek ebelerin toplum tarafından kabul görmeyeceğini, %55,2’si erkek bir aile yakınının ebe olmasını istemediklerini, %56,5’i ise erkek bir ebeden bakım almak istemediklerini belirtmişlerdir. Ebelikte erkeklerin olmasını isteyen öğrenciler, erkek ebeler ile ebelikte profesyonelliğin ve bakım kalitesinin artacağını, toplumsal statüsünün yükseleceğini, yasal düzenlemelerde gelişmeler olacağını düşünmektedir (her biri için; p<0,05).

Sonuç: Ebelik öğrencilerinin yarıdan fazlası erkeklerin ebeliğe katılımını istemektedir ve bunun mesleğe olumlu katkıları olacağını düşünmektedir. Bununla birlikte toplum tarafından kabul görmeyeceği, erkek ebeden bakım almak istememe ve erkek bir yakınının ebe olmasını istememe gibi çelişkili düşüncelerin olduğu da görülmüştür. 

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-4644