Archives of Health Science and Research
Orjinal Araştırma

Baba-Bebek Bağlanması ve Bağlanmayı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

1.

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Konya, Türkiye

2.

Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Konya, Türkiye

Arch Health Sci Res 2020; 7: 43-49
DOI: 10.5152/ArcHealthSciRes.2020.558773
Anahtar Kelimeler : Baba, bağlanma, bebek, hemşire
Okunma: 3109 İndirilme: 709 Online Yayın Tarihi: 20 Ocak 2020

Amaç: Bağlanma, bebeğin doğumdan itibaren kendisi için önemli olan kişilere karşı geliştirdiği güçlü ve duygusal bağlardır. Bu çalışma bir kamu hastanesine başvuran 4-12 aylık bebeği olan babalarda baba bebek bağlanma durumunu ve bağlanmayı etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma bir kamu hastanesi çocuk polikliniğine başvuran 4-12 aylar arasında bebeği olan, 179 baba ile gerçekleşti. Veriler Mart-Haziran 2017 tarihlerinde “Kişisel Bilgi Formu” ve “Baba Bebek Bağlanma Ölçeği” kullanılarak toplandı. Veriler sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma olarak sunuldu ve gruplar Student t, Anova (F), Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testleri kullanılarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya katılan babaların “Baba-Bebek Bağlanma ölçeği (BBBÖ) düzeyleri 84,67±9,00’dur. Çalışmada bir çocuk sahibi olan babaların iki ve daha fazla çocuğa sahip olan babalara göre, üniversite eğitim alan babaların lise eğitimi alan babalara göre BBBÖ puanı anlamlı düzeyde yüksekti (p<0,05). Aylık geliri orta olan babaların BBBÖ puanı geliri düşük olan babalara göre ve kendi babaları ile ilişkisini iyi olarak tanımlayan babaların BBBÖ puanı orta olarak tanımlayan babalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0,05). Bebeğin cinsiyeti ve yaşı, babanın ilk kez baba olma yaşı, çalışma durumu, evlilik süresi, aile tipi ve bebeğin istenme durumu ile babaların BBBÖ puanı arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p>0,05).

Sonuç: Çalışmada babaların bebek bağlanma ölçeğinden yüksek puan aldığı sonucuna varıldı. Çocuk sayısı, babanın yaşı, eğitimi, gelir durumu ve kendi babası ile ilişki düzeyinin baba bebek bağlanmasıyla ilişkili olduğu görüldü.

Cite this article as: Türk Düdükcü F, Taş Aslan F. Paternal-Infant Attachment and Determination of Factors Affecting Attachment. Arc Health Sci Res  2020; 7(1): 43-9.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-4644