Archives of Health Science and Research
Orjinal Araştırma

Aile Uyumu, Mutluluk Korkusu ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkinin Tespit Edilmesine Yönelik Bir Araştırma

1.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Zonguldak, Türkiye

2.

İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Sosyal Hizmet Bölümü, İstanbul, Türkiye

3.

Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Sakarya, Türkiye

Arch Health Sci Res 2021; 8: 175-181
DOI: 10.5152/ArcHealthSciRes.2021.21037
Okunma: 729 İndirilme: 170 Online Yayın Tarihi: 23 Ağustos 2021

Amaç: Bu araştırma ile bireylerin aile uyumları, mutluluk korkuları ve psikolojik iyi oluşları arasındaki ilişkinin tespit edilmesi ve elde edilen sonuçların sosyal hizmet bakış açısı ile değerlendirilerek öneriler getirilebilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma 12.08.2020-12.09.2020 tarihleri arasında Mersin İli Merkez ve İlçelerinde ikamet eden 18 yaş ve üzeri 412 birey ile elektronik tabanlı anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada aile uyumu, mutluluk korkusu ve psikolojik iyi oluş ölçekleri kullanılmıştır.

Bulgular: Korelasyon değerlerine göre aile uyumu puanları ile mutluluk korkusu arasında r = −0,04 düzeyinde negatif, düşük ve anlamsız ilişki tespit edilmiştir. Aile uyumu ile psikolojik iyi oluş arasında r = 0,64 düzeyinde pozitif, anlamlı ve yüksek ilişki bulunmuştur. Mutluluk korkusu ve psikolojik iyi oluş düzeyleri arasında r = −0,13 düzeyinde negatif, anlamlı ve düşük bir ilişki tespit edilmiştir.

Sonuç: Araştırma sonucunda aile uyumu ve psikolojik iyi oluş düzeyinin görece yüksek olduğu, mutluluk korkusunun ise orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Aile uyumu ile psikolojik iyi oluş arasında pozitif yüksek, mutluluk korkusu arasında negatif düşük ilişki bulunmuştur. Aile uyumu ve mutluluk korkusunun psikolojik iyi oluşun anlamlı yordayıcıları olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada ayrıca mutluluk korkusu, aile uyumu ve psikolojik iyi oluşun bazı sosyo-demografik özelliklere göre farklılaştığı bulunmuştur.

Cite this article as: Erkoç B, Lotfi S, Zafer Danış M. A study to determine the relationship between family fit, cherophobia and psychological well-being. Arch Health Sci Res. 8(3):175-181.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-4644