Archives of Health Science and Research
Orjinal Araştırma

COVID-19 Salgınının Laboratuvar Çalışanları Üzerindeki Psikolojik Etkisi ve Çalışanların Salgını Kontrol Algıları: Üniversite Hastanesi Örneği

1.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sağlık Yönetimi Doktora Programı, İstanbul, Türkiye

2.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Hastane İşletmeciliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Arch Health Sci Res 2021; 8: 205-214
DOI: 10.5152/ArcHealthSciRes.2021.21049
Okunma: 370 İndirilme: 169 Online Yayın Tarihi: 18 Ağustos 2021

Amaç: COVID-19 (SARS-CoV-2) Dünya Sağlık Örgütü tarafından uluslararası önem arz eden bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan edilen ciddi akut solunum sendromudur. Ön saflarda yer alan, büyük risk altında olan sağlık çalışanları salgından daha fazla etkilenmektedirler. Bu araştırmada COVID-19 salgınının hastanelerin önemli hizmet birimlerinden biri olan laboratuvarlarda görev yapan sağlık çalışanları üzerindeki psikolojik etkisini ortaya koymak ve çalışanların salgını kontrol algılarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma Türkiye’de salgının laboratuvar çalışanları üzerine etkisini araştıran ilk çalışma olma özelliği taşımaktadır.

Gereç ve Yöntem: Araştırma örneklemi laboratuvarlarda çalışan sağlık personelinden oluşmaktadır (n=82). İstatistiksel analizler için IBM SPSS 20.0 software package ve IBM SPSS AMOS 26 software package kullanılmıştır. Veriler değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotlar, faktör analizi (AFA, DFA), güvenilirlik analizi, korelasyon analizi kullanılmıştır. Demografik değişkenlerin COVID-19 psikolojik etkisi ve COVID-19 kontrol algısını test etmek için ise bağımsız örneklem t-testi ve ANOVA kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmada elde edilen verilere göre COVID-19 Psikolojik Eki ölçeği genel ortalaması 3,294 ± 0,517, “COVID-19 Kontrol Algısı ölçeği” genel ortalaması 2,413 ± 0,675 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre COVID-19 salgının laboratuvar çalışanları üzerinde psikolojik etkisi yüksek, kontrol algısının ise düşük olduğu saptanmıştır. COVID-19 Psikolojik Etkisi ile “COVID-19 Kontrol Algısı ölçeğinin demografik değişkenlerden cinsiyet ile istatistiksel olarak farklılık gösterdiği saptanmıştır (P < ,05).

Sonuç: Kadın çalışanlar COVID-19’un psikolojik etkisini daha fazla hissetmektedir. Erkek çalışanların COVID-19 Makro kontrol algısı daha yüksektir. Diğer sosyo-demografik değişkenler ile anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (P > ,05). COVID-19’un laboratuvar personeli üzerindeki psikolojik etkisi arttıkça, salgının kontrol edilmesine yönelik algıları düşmektedir. Laboratuvar personelinin kaygı ve stres düzeyi arttıkça salgının durdurulması ve korunmanın artırılması ile ilgili istekleri de artmaktadır.

Cite this article as: Boyacı H, Söyük S. Psychological effect of COVID-19 pandemic on laboratory workers and employees' perceptions of pandemic control: The case of a university hospital. Arch Health Sci Res. 8(3):205-214.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-4644