Archives of Health Science and Research
Orjinal Araştırma

Ergoterapistlerde Öz Liderlik Becerileri ile İş Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

1.

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü, Ankara, Türkiye

Arch Health Sci Res 2021; 8: 169-174
DOI: 10.5152/ArcHealthSciRes.2021.21027
Anahtar Kelimeler : Ergoterapistler, liderlik, yaşam kalitesi,
Okunma: 683 İndirilme: 182 Online Yayın Tarihi: 26 Ağustos 2021

Amaç: Araştırmanın amacı Türkiye’deki ergoterapistlerde öz liderlik becerileri ile iş yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Bu araştırmaya kamu ya da özel sektörde çalışan ve yaş ortalamaları 24,92 ± 2,01 yıl olan 66 ergoterapist (43 kadın, 23 erkek) dahil edildi. Veri toplama araçları olarak Demografik Bilgi Formu, Öz Liderlik Ölçeği ve İş Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanıldı. Değişkenler arasındaki ilişki Spearman Korelasyon Analizi ile test edildi.

Bulgular: Öz liderlik hedef belirleme alt ölçeği ile iş yaşam kalitesi alt ölçeklerinden iş kariyer memnuniyeti ve çalışma koşulları ve genel iş yaşam kalitesi arasında pozitif bir ilişki bulundu. Öz liderlik kendini gözlemleme alt ölçeği ile iş kariyer memnuniyeti, işi kontrol edebilme, çalışma koşulları, aile-iş yaşamı dengesi ve genel iş yaşam kalitesi arasında pozitif bir ilişki vardı. Öz liderlik doğal ödüller üzerinde düşünceyi odaklama alt ölçeği ile iş kariyer memnuniyeti ve genel iş yaşam kalitesi pozitif anlamlı ilişkiliydi.

Sonuç: Araştırmanın bulguları ergoterapistlerin öz liderlik becerilerinin işle ilişkili yaşam kalitesini etkileyebileceğini göstermektedir. Ergoterapistlerin liderlik becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimsel yaklaşımların işle ilgili yaşam kalitesini artıracağını düşünülmektedir. Bununla birlikte, konu ile ilgili çoklu değişkenlerin ele alındığı kapsamlı araştırmalara ihtiyaç vardır.

Cite this article as: Abaoğlu H. The relationship between self-leadership skills and work-related quality of life among occupational therapists. Arch Health Sci Res. 8(3):169-174.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-4644