Archives of Health Science and Research
Orjinal Araştırma

Farmakolojik Tedaviye İlaveten Uygulanan Tek Seans ve Tekrarlanan Seanslı rTMS’ in Alzheimer Hastalığı’nda Bilişsel Fonksiyonlara Uzun Dönemde Etkisi

1.

İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Bilişsel Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı, İstanbul, Türkiye

2.

İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye

3.

İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü, İstanbul, Türkiye

4.

İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Arch Health Sci Res 2021; 8: 196-204
DOI: 10.5152/ArcHealthSciRes.2021.21016
Okunma: 309 İndirilme: 149 Online Yayın Tarihi: 16 Eylül 2021

Amaç: Alzheimer Hastalığı (AH), bilişsel fonksiyonlarda kademeli bir düşüşle karakterize nörodejeneratif ve ilerleyici bir hastalıktır. Farmakolojik tedavi ve tekrarlı Transkranial Manyetik Stimülasyon (rTMS) AH’de önerilmektedir. Bu çalışmanın amacı, AH’de farmakolojik tedaviye ilaveten tek/çoklu-kür rTMS tedavisinin hastalığın seyri, bilişsel fonksiyonlar, davranışsal durum, depresyon ve yaşam kalitesi üzerindeki uzun dönem sonuçlarını incelemekti.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 65 yaş ve üzeri 28 AH’li birey dahil edildi. Katılımcılar tek-kür rTMS grubu (n = 8), çoklu-kür rTMS grubu (n = 14) ve kontrol grubu (n = 6)’na ayrıldı. Farmakolojik tedaviye ilaveten, tek-kür (1 kez 10 seans) ve çoklu-kür (en az 2 kez 10 seans) 20 Hz rTMS Bilateral Dorsolateral Prefrontal Korteks’e uygulandı. Kontrol grubu sadece farmakolojik tedavi aldı. Bilişsel fonksiyonlar Nöropsikiyatrik Test Bataryası,
davranışsal durum Nöropsikometrik Envanter (NPE), depresyon Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ), yaşam kalitesi Alzheimer Hastalığı Yaşam Kalitesi Ölçeği ile tedavi öncesinde ve sonrasında değerlendirildi.

Bulgular: Ortalama 24 aylık takip sonrasında tüm gruplarda bilişsel kayıp izlendi. Sadece farmakolojik tedavi alan kontrol grubunda sözel bellek, Mini Mental Durum Testi (MMDT) ve NPE’de istatistiksel olarak anlamlı kötüleşme bulundu (P < ,05). Tek-kür rTMS grubunda, görsel ve sözel bellek, MMDT ve NPE’de istatistiksel olarak anlamlı kötüleşme izlendi (P < ,05). Çoklu-kür rTMS grubunda, yürütücü işlevler, sözel akıcılık, görsel
bellek ve NPE’de istatistiksel olarak anlamlı kötüleşme ile GDÖ’de istatistiksel olarak anlamlı iyileşme izlendi (P < ,05). Gruplar arası değerlendirmede sözel bellek, NPE ve GDÖ’de çoklu-kür rTMS grubu lehine istatistiksel olarak daha az bozulma şeklinde anlamlı fark bulundu (P < ,05). 

Sonuç: Sonuç olarak, uzun süreli takipte sadece çoklu-kür rTMS uygulaması duygu durumundaki iyileşmeden kaynaklı genel bilişsel duruma iyileşme şeklinde yansıyabilmektedir.

Cite this article as: Şahin B, Doğan Özdamar F, Budak M, Hanoğlu L. The long-term effect of single-cure and multi-cure rTMS applied in addition to pharmacological treatment on cognitive functions in Alzheimer’s disease. Arch Health Sci Res. 8(3):196-204.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-4644