Archives of Health Science and Research
ARAŞTIRMA MAKALESİ

Hemşirelerde Empati ve Öfke Kontrolünün Değerlendirilmesi

1.

Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Sakarya, Türkiye

2.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri, Sakarya, Türkiye

3.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye

4.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Arch Health Sci Res 2019; 6: 470-478
DOI: 10.5152/hsp.2019.458014
Anahtar Kelimeler : Empati, hemşire, öfke kontrolü
Okunma: 2710 İndirilme: 901 Online Yayın Tarihi: 11 Kasım 2019

Amaç: Hemşirelerin empati düzeylerinin saptanması ve öfke kontrolü arasındaki ilişkinin incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, 10 Nisan-30 Temmuz 2018 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinde çalışan hemşireler üzerinde gerçekleştirilen kesitsel tipte bir araştırmadır. Çalışmanın amacına uygun olarak hazırlanmış olan anket formları, gözlem altında hemşireler tarafından doldurulmuştur. Empati düzeyinin değerlendirilmesinde Jefferson Empati Ölçeği, Öfke kontrolü düzeyinin değerlendirilmesinde ise Novaco Öfke Envanteri kullanılmıştır. İstatistiksel analizler için Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis testi ve Spearman Korelasyon Analizi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık için p<0,05 değeri kabul edildi.

Bulgular: Çalışma grubunu oluşturanların 391’i (%78,2) kadın, 109’u (%21,8) erkektir. Yaşları 21-55 arasında değişmekte olup, ortalama 34,05±7,84 yıl idi. Hemşirelerin Empati Ölçeği’nden aldıkları puanlar 79-116 arasında değişmekte olup, ortalama 98,54±6,17 olarak saptanmıştır. Çalışma grubundaki kadınların, öğrenim düzeyi Sağlık Yüksekokulu ve Lisansüstü olanların ve aile gelir durumu iyi olanların empati ölçek puanların daha yüksek olduğu saptandı. Yaş, medeni durum, mesleği isteyerek seçme durumu, meslekte toplam çalışma süresi, şu an çalışılan birim, vardiyalı çalışma ve haftalık çalışma süresi ile empati düzeyleri arasında bir ilişki bulunamadı. Empati ölçeğinden alınan puanlar ile öfke kontrolü ölçeğinden alınan puanlar arasında bir ilişki saptanamadı.

Sonuç: Çalışmamızda hemşirelerin empati düzeylerinin orta derecede olduğu saptandı. Kadınlarda, öğrenim düzeyi Sağlık Yüksekokulu ve Lisansüstü olanlarda empati düzeyinin daha yüksek olduğu saptandı. Empati düzeyi ile öfke kontrolü arasında bir ilişki bulunamadı. Hemşirelerin empati düzeylerinin artırılması ve öfke kontrolü ile ilgili olarak bilgilendirilme çalışmalarının yapılması yararlı olacaktır. Bu konu ile ilgili olarak daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır.

Cite this article as: Özdemir K, Sevimli Güler D, Şahin S, Ünsal A, Kuni F. Assesment of Empathy and Anger Management of Nurses. Journal of Health Science and Profession 2019; 6(3): 470-8.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-4644