Archives of Health Science and Research
Orjinal Araştırma

Hemşirelerde İş Doyumu ve Yaşam Kalitesi Düzeyi ile Çalışma Ortamı Riskleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği

1.

Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Bursa, Türkiye

2.

Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Bursa, Türkiye

3.

Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü, Bursa, Türkiye

Arch Health Sci Res 2020; 7: 50-59
DOI: 10.5152/ArcHealthSciRes.2020.545960
Okunma: 1845 İndirilme: 513 Online Yayın Tarihi: 20 Ocak 2020

Amaç: Hemşireler çalışma ortamı ve çalışma koşullarından kaynaklanan, sağlık ve güvenlikleri için tehdit oluşturabilecek risk etmenlerine maruz kalabilirler. Çalışma ortamında karşılaşılan bu riskler hemşirelerin iş doyum ve yaşam kalitesi düzeylerini etkileyebilir. Bu çalışmanın amacı bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin iş doyumu ve yaşam kalitesi düzeyini, çalışma ortamı özellikleri ve risklerini belirleyerek aralarındaki ilişkiyi değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Örnekleme 05 Haziran-01 Eylül 2018 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinde çalışan 474 hemşire alınmıştır. Çalışmada, Hemşire Tanıtım Formu ve Çalışma Ortamı Risk Değerlendirme Formu, Minnesota İş Doyum Ölçeği (MİDÖ), Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Değerlendirme Anketi Kısa Formu (WHOQOL-) 8 kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistikler, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis testi ve Spearman Korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 35,6±7,82 (min: 22; maks: 59) yıl olup, %89’u kadın, %69,2’si evliydi. Araştırmaya katılan hemşirelerin; %27,2 si dahili kliniklerde, %62,9’u vardiya sistemi şeklinde, %43,2’si haftada 45 saatin üzerinde çalıştığını, %11’i yöneticilik görevi olduğunu belirtti. Hemşirelerin MİDÖ toplam puan ortalaması 62,49±12,35, WHOQOL-8 toplam puan ortalaması ise 24,60±5,21 olarak hesaplandı. Fiziksel, ergonomik, psiko-sosyal ve kimyasal risklere maruz kalan hemşirelerin MİDÖ puanlarının anlamlı düzeyde düşük olduğu saptandı. WHOQOL-8 toplam puan ortalaması ile MİDÖ toplam puan ve içsel, dışsal doyum alt boyutundan aldıkları puan ortalamaları arasındaki pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edildi (p<0,05).

Sonuç: Hemşirelerin iş doyumu ve yaşam kalitesi arasında bir ilişki olduğu, çalışma yılı, çalışma düzeni, haftalık çalışma süresi, iş kazası geçirme durumu, yönetici/çalışma arkadaşından şiddet görme durumu gibi değişkenlerin iş doyumunu ve yaşam kalitesini etkilediği, çalışma ortamında bulunan fiziksel, ergonomik, kimyasal ve psiko-sosyal risklerin hemşirelerin iş doyumunu etkilediği görülmüştür.

Cite this article as: Düzgün F, Yılmaz D, Aydın Taş T, Sabahyıldızı Bor N, Zengi S. The Correlation between Work Satisfaction and Quality of Life in Nurses and Risks in the Work Environment: A University Hospital Example. Arc Health Sci Res 2020; 7(1): 50-9.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-4644