Archives of Health Science and Research
Orjinal Araştırma

Hemşirelerin Mesleki Doyumları ve Mesleki Doyumda Kuşaklararası Farklılık

1.

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

2.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye

Arch Health Sci Res 2020; 7: 36-42
DOI: 10.5152/ArcHealthSciRes.2020.598123
Okunma: 1352 İndirilme: 407 Online Yayın Tarihi: 20 Ocak 2020

Amaç: Hemşirelerin mesleki doyum düzeylerini ve mesleki doyumda kuşaklararası farklılık olup olmadığını incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipteki araştırma İstanbul’da bir üniversite hastanesinde görev yapan 505 hemşire ile gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında “Hemşire Bilgi Formu” ve “Mesleki Doyum Ölçeği” kullanıldı. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerinin yanı sıra Student t Testi, Mann-Whitney U Testi, One-way Anova Testi ve Kruskal Wallis Testi kullanıldı. Ölçek puanları üzerine tanımlayıcı özelliklerin etkilerini incelemek için Lojistik Regresyon Analiz yöntemi kullanıldı.

Bulgular: Araştırmadaki hemşirelerin %58,4’ü (n=295) Y kuşağında olup, hemşirelerin mesleki doyum düzeyinin yüksek olduğu, mesleki doyumda kuşaklararası farklılığın etkili olduğu ve X kuşağında yer alan hemşirelerin mesleki doyum düzeyi ortalamasının Y kuşağındaki hemşirelerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlendi (p<0,05). Regresyon analizine göre; meslekte çalışma süresi arttıkça hemşirelerin mesleki doyum düzeylerinin de anlamlı şekilde arttığı görüldü (p<0,05).

Sonuç: X kuşağındaki hemşirelerin mesleki doyum düzeyi Y kuşağındaki hemşirelerden anlamlı düzeyde yüksektir ve mesleki deneyim süresi arttıkça hemşirelerin mesleki doyum düzeyi artmaktadır.

Cite this article as: Terzi B, Polat Ş. Occupational Satisfactions of Nurses and Intergenerational Difference in Occupational Satisfaction. Arc Health Sci Res 2020; 7(1): 36-42.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-4644