Archives of Health Science and Research
Orjinal Araştırma

Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Duyarlılıklarının İncelenmesi

1.

Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

2.

Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

3.

Bingöl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Bingöl, Türkiye

Arch Health Sci Res 2021; 8: 182-188
DOI: 10.5152/ArcHealthSciRes.2021.21054
Okunma: 675 İndirilme: 181 Online Yayın Tarihi: 18 Ağustos 2021

Amaç: Bu araştırmanın amacı; hemşirelik öğrencilerinin etik duyarlılık düzeyleri ve etkileyen faktörlerin incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini, Erzurum’da bir devlet üniversitesinin Hemşirelik Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 1228 hemşirelik öğrencisi oluşturdu. Araştırmanın örneklemini ise; araştırmaya katılmayı kabul eden ve araştırma kriterlerine uyan 402 öğrenci oluşturdu. Araştırmanın verileri online olarak “Tanımlayıcı Özellikler Formu” ve “Öğrenci Hemşireler İçin Uyarlanmış Etik Duyarlılık Ölçeği” ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, t testi ve Anova testi kullanıldı.

Bulgular: Öğrenci hemşirelerin “Kişiler Arası Oryantasyon” 5,73 ± 0,83, “Etik İkilem Deneyimleme” 3,85 ± 1,27, “Yardımseverlik” 4,86 ± 0,81, “Etik Anlam Oluşturma” 5,07 ± 0,58, “Modifiye Özerklik” 4,87 ± 0,90, “Uzman Bilgisine Başvurma” 5,25 ± 0,95 olarak hesaplandı. “Öğrenci Hemşireler İçin Uyarlanmış Etik Duyarlılık Ölçeği’’ toplam puan ortalamasının ise, 4,88 ± 0,66 olduğu belirlendi. 18-19 yaş aralığında olan, 1 sınıfta okuyan ve günlük teknolojik alet kullanım süresi 7 saat ve üzeri olan öğrencilerin etik duyarlılık düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlendi.

Sonuç: Hemşirelik öğrencilerinin etik duyarlılık düzeylerinin nötr düzeyde olduğu belirlendi. Ayrıca; yaş, sınıf düzeyi ve günlük teknolojik alet kullanım süresinin öğrencilerin etik duyarlılık düzeyini etkilediği saptandı.

Cite this article as: Çiftçi B, Deniz R, Budak Y, Örek M. Examining the ethical sensitivity of nursing students. Arch Health Sci Res. 8(3): 182-188.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-4644