Archives of Health Science and Research
ARAŞTIRMA MAKALESİ

Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonel Değerleri ve Kariyer Planları

1.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

2.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Lisans Öğrencisi

Arch Health Sci Res 2019; 6: 256-265
DOI: 10.17681/hsp.441835
Okunma: 3461 İndirilme: 875 Online Yayın Tarihi: 20 Eylül 2019

Amaç: Bu çalışmanın amacı hemşirelik öğrencilerinin profesyonel değerleri ile kariyer planları arasındaki ilişkiyi incelemek ve etkileyen faktörleri değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu çalışma, İzmir’de bir devlet üniversitesinin hemşirelik lisans programının üçüncü ve dördüncü sınıfında öğrenim görmekte olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 324 öğrenci ile yürütülmüştür. Veriler, araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile Birey Tanıtım Formu, Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği-Revize ve Kariyer Geleceği Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, Mann-Whitney U, Kruskal Wallis, bağımsız gruplarda t testi, varyans analizi ve korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21,88±1,25 yıl olup, %53,4’ü dördüncü sınıf, %73,5’i kadın, %53,4’ünün ailesinde sağlık personeli vardır, %63’ü hemşirelik bölümünü isteyerek seçmiş ve %56,2’si hemşireliği birinci sırada tercih etmiştir. Hemşirelik bölümünü isteyerek seçen öğrencilerin Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği ve Kariyer Geleceği Ölçeği toplam puan ortalamaları istemeyerek seçen öğrencilere göre daha yüksektir (p=0,005; p=0,000). Ailesinde veya akrabalarında sağlık personeli olan (p=0,041) ve hemşirelik mesleğini sevdiği için hemşirelik bölümünü tercih eden (p=0,000) öğrencilerin Kariyer Geleceği Ölçeği toplam puan ortalamaları daha yüksektir. Mezuniyet sonrasında yönetici olarak çalışmak isteyen hemşirelik öğrencilerinin Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği toplam puan ortalaması (p=0,042), akademisyen olmak isteyen öğrencilerin ise Kariyer Geleceği Ölçeği toplam puan ortalaması en yüksek düzeydedir (p=0,000). Öğrencilerin Hemşirelerin Profesyonel Değerleri Ölçeği toplam puan ortalaması ile Kariyer Geleceği Ölçeği toplam puan ortalaması arasında pozitif yönde zayıf ilişki vardır (p<0,05).

Sonuç: Öğrencinin sahip olduğu fedakârlık, eşitlik, özgürlük, insan onuru, adalet vb. profesyonel değerler, mezuniyet sonrası kariyerini planlamasında ve mesleki sosyalleşme sürecinde önemli bir faktördür. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre mesleği isteyerek ve severek tercih etme hem profesyonel değerlerin kazanılmasında hem de kariyer planlamasında etkilidir. Bu nedenle üniversite adaylarına hemşirelik mesleğinin değerleri ve geleceği tanıtılmalı, lisans eğitiminde ilk yıllardan itibaren hemşirelik öğrencilerine mesleğin profesyonel değerlerinin kazandırılması hedeflenmelidir.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-4644