Archives of Health Science and Research
Derleme

İnfertilite Danışmanlığında Birey, Çift ve Grup Girişimlerinin Psikososyal Etkilerinin İncelenmesi

1.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doktora Öğrencisi, İstanbul, Türkiye

2.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Arch Health Sci Res 2021; 8: 223-233
DOI: 10.5152/ArcHealthSciRes.2021.20085
Okunma: 343 İndirilme: 148 Online Yayın Tarihi: 18 Ağustos 2021

Amaç: İnfertilite danışmanlığı, tedavi sürecinde stres yönetiminde kullanılan bir yöntemdir. İnfertilite danışmanlığında sık kullanılan yöntemler; birey, çift ve grup danışmanlığıdır. Bu çalışmada birey, çift ve grup girişimlerinin psikososyal duruma etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu sistematik derleme için tarih sınırı olmaksızın Aralık 2020 yılına kadar CINAHL, PubMed, MEDLINE, ScienceDirect veri tabanları taranmıştır. Çalışmalara ulaşmada “infertility; counselling ya da counseling; couple; individual; group” anahtar kelimeleri ve kombinasyonları kullanılmıştır. İncelemede 1176 araştırma makalesine ulaşılmış, dahil edilme kriterlerine uygun 15 makale çalışma kapsamına alınmıştır.

Bulgular: Araştırmaların on üçü randomize kontrollü, biri deneysel, biri prospektif pilot çalışmadır. Çalışmaların dördü bireysel danışmanlık, dördü çift danışmanlığı, dördü grup danışmanlığı ve üçü mix yöntem kullanılarak yürütülmüştür. İncelenen 15 çalışmanın yedisinde depresyon, ikisinde depresif semptomlar değerlendirilmiş, dördünde danışmanlığın depresyona, ikisinde depresif semptomlarda olumlu etki gösterdiği bulunmuştur. İnfertilite danışmanlığının psikososyal duruma olumlu etkileri olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Psikolojik danışmanlığın etkinliği tartışmalı olsa da infertilite hizmetlerinde yer almasının gerekliliği konusunda çalışmalar hem fikirdir. Psikososyal bakım kapsamında bireysel, çift ve grup danışmanlığının etkilerini ortaya koyan randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Cite this article as: Kanığ M, Satılmış İG. Investigating of psychosocial effects individual, couple and group interventions in infertility counselling. Arch Health Sci Res. 8(3):223-233.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-4644