Archives of Health Science and Research
Orjinal Araştırma

Kronik Hastalığı Olan Bireylerde COVID-19 Salgını Kontrol Algısı İle Siberkondri Düzeyleri Arasındaki İlişki

1.

Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Elazığ, Türkiye

2.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye

Arch Health Sci Res 2021; 8: 160-168
DOI: 10.5152/ArcHealthSciRes.2021.21052
Okunma: 778 İndirilme: 237 Online Yayın Tarihi: 26 Ağustos 2021

Amaç: İnternetin COVID-19 ile ilgili bilgilerin güvenilir bir kaynağı olarak algılanması, daha fazla bilgi için aramaları yoğunlaştıracak ve kafa karışıklığı ve sıkıntı hissini artıracak ve böylece salgın sırasında siberkondriye katkıda bulunacaktır. Araştırma, kronik hastalığı olan bireylerde COVID-19 salgını kontrol algısı ile siberkondri düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte olan araştırma, 1-30 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Anket formu online olarak 18 yaş ve üstü kronik hastalığı olan bireylere gönderildi. Anketlere geri dönüş sağlayan 267 kişi araştırmaya edildi. Veriler “Tanıtıcı Bilgi Formu,” “COVID-19’un Kontrolü Algısı Ölçeği (PCo-COVID-19)” “Siberkondri Ciddiyeti Ölçeği (SCI-15)” kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular: Bireylerin SCI-15 puan ortalaması 29,51 ± 7,14, zorlantı alt boyutu 3,99 ± 2,03, aşırı kaygı alt boyutu 4,59 ± 2,33, aşırılık alt boyutu 5,46 ± 3,35, içini rahatlatma alt boyutu 5,52 ± 3,12 ve doktora güvensizlik alt boyutu 9,94 ± 4,62 olarak saptanmıştır. PCo-COVID-19 puan ortalaması 3,37 ± 0,70, makro kontrol alt boyutu 3,46 ± 0,92, mikro kontrol alt boyutu 3,47 ± 0,78 ve kontrol edilebilirlik alt boyutu puan ortalaması 3,17 ± 0,89 olarak saptandı. PCo-COVID-19 ile SCI-15 toplam ve aşırı kaygı alt boyutu arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulundu. Makro kontrol ile SCI-15 toplam ve alt boyutlarından aşırı kaygı, aşırılık ve içini rahatlatma alt boyutları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulundu Mikro kontrol ile SCI-15 toplam ve aşırı kaygı alt boyutu arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır.

Sonuç: Bireylerin COVID-19 kontrol algısı yüksek, siberkondri düzeyleri düşük bulunmuştur. Bireylerin COVID-19 kontrol algısı yükseldikçe siberkondri düzeyleri azalmaktadır.

Cite this article as: Bahçecioğlu Turan G, Özer Z, Teke N. Relation between perception of control of COVID-19 pandemic and cyberchondria levels in individuals with chronic diseases. Arch Health Sci Res. 8(3):160-168.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-4644