Archives of Health Science and Research
Orjinal Araştırma

Okul Öncesi Dönemdeki Kekemeliği Olan ve Olmayan Çocukların Akran İlişkilerinin Karşılaştırılması

1.

Department of Speech and Language Therapy, Anadolu University, Faculty of Health Sciences, Eskişehir, Turkey

2.

Department of Speech and Language Therapy, İstanbul Medipol University, Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey

Arch Health Sci Res 2021; 8: 153-159
DOI: 10.5152/ArcHealthSciRes.2021.21035
Okunma: 720 İndirilme: 240 Online Yayın Tarihi: 18 Ağustos 2021

Amaç: Bu çalışmanın amacı okul öncesi dönemde kekemeliği olan ve olmayan çocukların akran ilişkilerinin karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın çalışma grubu, 5-6 yaş aralığındaki kekemeliği olan (n = 45) ve olmayan (n = 45) toplam 90 çocuk ve çocukların sınıf öğretmenlerinden oluşmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Çocuk Davranış Ölçeği, Akranların Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği ve Çocuk Bilgi Formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak Mann Whitney-U ve Ki-Kare Testi ile analiz edilmiştir.

Bulgular: Kekemeliği olan ve olmayan grupların Çocuk Davranış Ölçeği’nin alt boyutlarından “asosyal davranış gösterme”, “akranlarınca dışlanma”, “korkulu-kaygılı davranış gösterme”, “çekingen davranış gösterme” ve “aşırı hareketlilik” puanları bakımından anlamlı düzeyde farklılaştığı saptanmıştır (P < ,05). Kekemeliği olan gruptaki çocuklar tüm bu alt boyutlardan kekemeliği olmayan gruptaki çocuklardan daha yüksek puanlar almışlardır. Kekemeliği olan ve olmayan gruplar arasında Çocuk Davranış Ölçeği’nin “yardımı amaçlayan sosyal davranış gösterme” ve “saldırgan davranış gösterme” alt boyutları bakımından anlamlı düzeyde bir farklılık olmadığı saptanmıştır (P > ,05). Bunun yanında kekemeliği olan grup ile kekemeliği olmayan grubun Akranların Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği’nden elde edilen “akran şiddetine maruz kalma” puanları bakımından anlamlı düzeyde farklılaştığı bulunmuştur (P < ,05). Kekemeliği olan grubun “akran şiddetine maruz kalma” puanları kekemeliği olmayan gruptan daha yüksektir (P < ,05). Son olarak, okula uyum sorunları ile kekemeliği olan grupta daha fazla karşılaşıldığı saptanmıştır (P < ,05).

Sonuç: Okul öncesi dönemde kekemeliği olan çocuklar akran ilişkilerinin bazı alt boyutları bakımından kekemeliği olmayan akranlarından anlamlı düzeyde farklılaşmaktadırlar. Elde edilen bulgular; dil ve konuşma terapistleri, eğitimciler, psikolojik danışmanlar, psikologlar, psikiyatristler vb. uzmanların kekemeliği olan çocukların akran ilişkilerini göz önünde bulundurarak iş birliği içerisinde olmalarının gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Cite this article as: Kayhan Aktürk Ş, Özdemir RS. A comparison of peer relations between preschool children who stutter and their fluent peers. Arch Health Sci Res. 8(3):153- 159.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-4644