Archives of Health Science and Research
ARAŞTIRMA MAKALESİ

Prekonsepsiyonel Dönemden Postpartum Döneme Kadınların Geleneksel İnanç ve Uygulamaları

1.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

2.

Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

3.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Sertifikasyon Tescil Dairesi

Arch Health Sci Res 2019; 6: 237-246
DOI: 10.17681/hsp.431298
Okunma: 1966 İndirilme: 418 Online Yayın Tarihi: 20 Eylül 2019

Amaç: Çalışma; prekonsepsiyonel dönemden postpartum döneme kadınların geleneksel inanç ve uygulamalarını saptamak amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma tanımlayıcı türdedir. Araştırmanın örneklemini Ekim 2015- Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara’da ki bir Kadın Eğitim Kültür Merkezi’ne başvuran, en az bir canlı doğum yapmış olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 166 kadın oluşturmuştur. Araştırmanın verileri veri toplama formu ile yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans dağılımı ve ki kare testi kullanılmış olup istatistiksel anlamlılık 0.05 önem düzeyinde incelenmiştir.

Bulgular: Çalışmada, kadınların yarısına yakını infertilitenin kadının sağlık probleminden kaynaklandığını ifade etmiştir. Kadınların %69,9’u infertilite tedavisi için doktora gidilmesi gerektiğini, %13,9’u ise gebeliğin oluşmasını kolaylaştırmak için herhangi bir geleneksel uygulama yapılması gerektiğini belirtmiştir. Kadınların %33,7’si gebe iken bebeğin cinsiyetinin anlaşılabileceğini belirtmiştir. Katılımcıların %68,1’i “al basması”, %54,2’sinin “kırk basması” uygulamasını bildiğini ifade etmiştir. Katılımcıların neredeyse tamamının bebeğin düşen göbeği ile ilgili bir geleneksel uygulama yaptığı belirlenmiştir. Katılımcıların %50’si bebek sarardığında doktora götürülmesi gerektiğini, %41’i sarı tülbent örtülebileceğini ifade etmiştir. Kadınların %52,8’i anne sütünü arttırmak için bol sıvı içilmesini, %25,5’i tatlı şeyler yenmesi gerektiğini belirtmiştir.

Sonuç: Araştırma, geleneksel uygulamaların görülme oranının azaldığını fakat bu uygulamaların hala devam ettiğini göstermektedir. Bu nedenle, ebe ve hemşirelerin bakım verirken geleneksel uygulama ve inanışları sorgulaması, bu uygulamaların anne ve bebek sağlığına etkilerini ortaya çıkarması önemlidir.

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-4644