Archives of Health Science and Research
ARAŞTIRMA MAKALESİ

Sağlık Çalışanlarının Kanseri Önlemeye Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışları

1.

Uzm. Dr. Denizli Çameli Devlet Hastanesi Aile Hekimliği

2.

Uzm. Dr. Ankara Çankaya 2 No’lu Aile Sağlığı Merkezi

3.

Prof. Dr. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği ABD

Arc Health Sci Res 2019; 6: 220-227
DOI: 10.17681/hsp.424602
Anahtar Kelimeler : Kanser, sağlık çalışanları, tarama
Okunma: 762 İndirilme: 167 Online Yayın Tarihi: 20 Eylül 2019

Amaç: Kanser hastalığı; günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biridir. Sık görülmesi, önlenebilir olması, mortalitesinin yüksek olması ve erken tanı ile tedavi edilebilir olması özellikleriyle kanser bir halk sağlığı sorunudur. Çalışmanın amacı; sağlık çalışanlarının yaşam biçimi ve alışkanlıklarının kanseri önlemeye yönelik olup olmadığı ve sağlıkçıların erken tanı yöntemlerine ilişkin bilgi, tutum ve davranışlarını saptamaktır.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan çalışma; Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan sağlık çalışanlarından tüm koşulları karşılayan 500 kişi ile yapılmıştır. Katılımcıların yaşam biçimlerinin, alışkanlıklarının, erken tanı yöntemlerine yönelik davranışları anket formu ile sorgulanmıştır. İstatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2012, PASS (Power Analysis and Sample Size Software) 2016 programı kullanılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların%49’u kadın, %51’i erkektir ve yaş ortalaması 35,17±9,18 yıldır. Sağlık çalışanlarının %44,6’sı sigara kullanmakta, %42,2‘si alkol kullanmakta olup bu oranlar toplum genelinden oldukça yüksektir. Sağlık çalışanlarında obezite oranı %3,6 olup toplumdaki orandan daha düşüktür. Sağlık çalışanlarının düzenli klinik muayene ve kanser taraması yaptırma düzeyleri beklenenden daha düşük saptanmıştır.

Sonuç: Sağlık çalışanları sağlıklı yaşam konusunda bilgi sahibi oldukları halde sigara ve alkol kullanma oranları oldukça yüksektir. Sağlıklı vücut ağırlığında olanların oranı toplumdaki orandan yüksektir; fakat kanser hastalığında erken teşhis imkanı sağlayan düzenli sağlık kontrolleri ve tarama testlerini yaptırma konusunda yetersiz oldukları saptanmıştır. 

Ekler
ENGLISH
EISSN 2687-4644